logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Privacyverklaring

Door middel van deze verklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij persoonsgevens verzamelen en verwerken. Door uw gegevens aan NoNoA te verstrekken of door gebruik te maken van onze website, producten en/of diensten verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens verwerkt worden zoals hier beschreven is.

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle activiteiten die NoNoA voert, waaronder alle producten en diensten die door ons worden verstrekt en het gebruik van onze website.

2. Contactgegevens

Handelsnaam: NoNoA
KvK-nummer: 30169678
Webadres: https://onlinesystemsengineering.com
E-mailadres: info@nonoa.nl

3. Verzameling van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Wij verzamelen persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het zal in bepaalde gevallen echter niet mogelijk zijn om diensten aan u te verlenen of met u samen te werken wanneer u dit niet doet.

U draagt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzoeken u vriendelijk om ons op de hoogte te stellen wanneer gegevens van u niet meer correct zijn.

4. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van verschillende categorieën van personen:

4.1. Zakelijke relaties

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties, waaronder klanten, leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers, partners en hun personeel: voor- en achternamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, beroepsactiviteiten, BTW-nummer, KVK-nummer, financiële gegevens, en overige persoonsgegevens die actief door hen aan ons worden verstrekt.

4.2. Gebruikers van EASE

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van gebruikers van EASE: voor- en achternamen, telefoonnummer, e-mailadres, beroepsactiviteiten. Wachtwoorden worden versleuteld verstuurd en opgeslagen.

4.3. Bezoekers van onze website

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze website voor de statistiek: IP-adres, gegevens over de internetbrowser, apparaat type, gegevens over activiteiten op onze website, en persoonsgegevens die actief door hen aan ons worden verstrekt.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als bijzondere of gevoelige persoonsgegevens aangemerkt worden.

Ook hebben wij niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nonoa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Verwerkingsdoelen en -grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de doelen en grondslagen die hieronder beschreven zijn. Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6.1. Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens van zakelijke relaties, zoals beschreven in artikel 4.1, voor de volgende doelen: het uitvoeren van overeenkomsten, het leveren van goederen en diensten, het uitvoeren van onze dienstverlening, het voorzien van nieuws en/of reclame, het werven van klanten en/of opdrachten, het voorzien van informatie over wijzigingen van onze producten en diensten, het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken, marketing, en het afhandelen van betalingen. De grondslagen hiervoor zijn het uitvoeren van overeenkosten, toestemming van betrokkenen, ons gerechtvaardigd commercieel belang en wettelijke verplichtingen.

6.2. Persoonsgegevens van EASE gebruikers

Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers van EASE, zoals beschreven in artikel 4.2, voor de volgende doelen: het uitvoeren van overeenkomsten, het leveren van goederen en diensten, het uitvoeren van onze dienstverlening, het voorzien van nieuws en/of reclame, het werven van klanten en/of opdrachten, het voorzien van informatie over wijzigingen van onze producten en diensten, het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken, het bieden van support en voor marketingdoeleinden. De grondslagen hiervoor zijn het uitvoeren van overeenkomsten, toestemming van betrokkenen en ons gerechtvaardigd commercieel belang.

6.3. Persoonsgegvens van bezoekers van onze website

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website, zoals beschreven in artikel 4.3, voor de volgende doelen: het verbeteren van de website, het afstemmen van het aanbod van onze producten en diensten op voorkeuren van bezoekers, en het afstemmen van onze producten en diensten op de behoeften van bezoekers. De grondslagen hiervoor zijn toestemming van betrokkenen en ons gerechtvaardigd commercieel belang.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

NoNoA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

8. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden. Wij zijn wettelijk verplicht om sommige gegevens voor bepaalde termijnen te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

8.1. Persoonsgegevens van zakelijk relaties

Voor persoonsgegevens van zakelijke relaties, zoals beschreven in artikel 4.1, hanteren wij een bewaartermijn van tien jaar na het beëindigen van de samenwerking of het afronden van het contract of de opdracht, behoudens het eerder genoemde.

8.2. Persoonsgegevens van EASE gebruikers

Voor persoonsgegevens van EASE gebruikers, zoals beschreven in artikel 4.2, hanteren wij een bewaartermijn van tien jaar na de datum waarop een EASE projectportal wordt beëindigd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de afnemer van deze portal (bijv. om te voldoen aan een afwijkend backup beleid).

8.3. Persoonsgegevens van bezoekers van onze website

Voor persoonsgegevens van bezoekers van onze website, zoals beschreven in artikel 4.3, hanteren wij een bewaartermijn van één jaar na het verzamelen van deze gegevens, behoudens het eerder genoemde. Na deze termijn worden gegevens verder geanonimiseerd t.b.v. de lange termijn statistiek.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij vragen van bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

10. Cookies en vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Onze analytische cookies worden geplaatst door Google Analytics en/of Youtube.

Wij informeren bezoekers van onze website bij hun eerste bezoek aan onze website over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10.1 Cookies op de website

Hieronder een overzicht van cookies die op onze website geplaatst worden:

Cookie: onlinesystemsengineering.com
Naam: cookie_notice_accepted
Functie: Technische cookie die registreert of iemand het gebruik van cookies accepteert
Bewaartermijn: maximaal 1 maand

Cookie: onlinesystemsengineering.com
Naam: _ga
Functie: Google Analytics cookie: “Used to distinguish users”.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: onlinesystemsengineering.com
Naam: _gid
Functie: Google Analytics cookie: “Used to distinguish users”.
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: onlinesystemsengineering.com
Naam: _gat
Functie: Google Analytics cookie: “used to throttle request rate”.
Bewaartermijn: 1 minuut

10.2 Cookies op EASE

Cookie: <projectnaam>.ea-se.nl
Naam: <projectnaam>
Functie: Cookie om ingelogde gebruikers te onthouden zodat niet telkens opnieuw ingelogd hoeft te worden.
Bewaartermijn: 1 week

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nonoa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nonoa.nl.

13. Wijziging van deze verklaring

Wij kunnen de inhoud van onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Wij adviseren u daarom om regelmatig onze Privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.